GDPR

Smaki Miasta Catering przetwarza dane, które pozyskuje podczas komunikowania się z klientami, dostawcami, w trakcie wykonywania zawartych ustanie i pisemnie umów i realizacji zamówień. Wśród tych danych znajdują się dane osobowe w myśl przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 Zgodnie z RODO niniejszym informujemy Państwa, których dane osobowe przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz związanych z nimi naszych obowiązkach:

 1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Mroczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Smaki Miasta Catering z siedzibą przy Al. Niepodległości 147, 02-555 Warszawa
 2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodo@smaki-miasta.pl, lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Otrzymaliśmy Państwa dane od Państwa podczas składania zapytania lub zamówienia na usługę cateringową, a także później w trakcie ustalania szczegółów usługi cateringowej, oraz w trakcie jej realizacji i procesu płatności.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do zamawianej usług
 5. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
 6. Wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit.a RODO)
 7. Konieczność przetwarzania ich na potrzeby zawartej między Państwem a Smakami Miasta umowy lub podjęcia działań służących jej zawarciu (art.6 ust.1 lit.b RODO)
 8. Wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art.6 ust.1 lit.c RODO)
 9. Konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust.1 lit.d RODO)

Wykonywanie przez nas umów polega na realizacji usług cateringowych. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące przygotowaniu i realizacji umów sprzedaży, jak również ewentualnych reklamacji czy też windykacji naszych należności.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania umowy cateringowej, oraz zamówień i ofert przesłanych drogą mailową.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim pozyskaliśmy je z takich źródeł jak: korespondencja e-mailowa, rozmowa telefoniczna, zapytania handlowe, dane z przygotowania i realizowania ofert cateringowych i umów.
 3. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji kiedy mamy do tego prawnie uzasadniony interes, w tym w przechowywanych przez okres wymagany prawem, dokumentów księgowych, lub gdy w trakcie realizacji usług korzystamy z podwykonawców takich jak: wypożyczalnia zastawy stołowej, usługi transportowe. Państwa dane będą przekazywane osobom przetwarzającym dane na zlecenie administratora – pracownikom obsługi klienta i organizacji usług cateringowych.

Państwa dane nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami ich przetwarzania.